Mga Domain Support:Header:Title:Reseller

Maglipat ng domain sa Wild West Conrad Pacific Domain Registration

Magagamit mo ang mga tagubilin na ito para maglipat ng domain name mula sa kasalukuyan mong registrar papunta sa amin.

Bago mo mapahintulutan ang paglipat ng isang domain name mula sa isa pang registrar papunta sa amin, dapat mong ihanda ang domain name at bayaran ang paglipat. Para sa higit pang impormasyon, basahin ang Hinahanda ang Paglipat ng Mga Domain Name sa Wild West Conrad Pacific Domain Registration.

ipinagbabawal ng mga regulasyon ng ICANN ang paglilipat ng mga domain name na nakarehistro o naunang inilipat sa nakaraang 60 araw. Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.

Kung bumili ka ng paglipat sa domain name na .uk, .ca, .eu, .es, o .se, basahin ang naangkop na artikulo para sa karagdagang tagubilin sa paglipat:

Para sa karamihan ng mga domain name extension, ang paglipat sa pagitan ng mga registrar ay inaabot nang lima hanggang pitong araw mula sa oras na pinahintulutan mo ito. Ang oras para sa pagproseso na kinakailangan para matapos ang paglipat ay nagkakaiba-iba para sa ilang extension, gaya ng mga country-code top-level domain name (ccTLDs). Para sa higit pang impormasyon, basahin ang

, at pagkatapos ay i-click ang artikulo ng Tulong para sa extension mo.

Pagbigay-pahintulot sa Paglipat ng Domain Name Papunta sa Amin

Kapag natapos mo ang mga hakbang na ito, pinahihintulutan mo kami na tapusin ang proseso sa paglipat ng domain name.

Para Pahintulutan ang paglipat ng Domain Name sa Amin

 1. Mag-log in sa iyong Account Manager.
 2. Sa tabi ng Mga Domain, i-click ang Pamahaaan.

  Kung hindi lumalabas sa iyo ang button na Pamahalaan, mula sa menu na Mga Produkto > Mga Domain, piliin ang Mga Domain Name Ko.

 3. Mula sa menu na Mga Domain , piliin ang Mga Paglipat.
 4. I-click ang Pahintulutan ang paglipat.
 5. I-click ang Idagdag ngayon.
 6. Sa mga field na Transaction ID at Security Code , ipasok ang mga transfer ID na ipinadala namin sa email address ng administrative contact (admin), at pagkatapos ay i-click ang Idagdag. (Kung mayroon kang .au na domain name, magpapadala kami ngmga transfer ID at isang confirmation email sa email address ng contact sa registrant gaya ng paglitaw nito sa Whois database.)

  Kung hindi ka nakatanggap ng mga transfer ID, basahin ang

 7. Gawin ang isa sa mga sumusunod:
  • Piliin ang Basic tab, at pagkatapos ay ipasok ang Authorization Code mula sa kasalukuyang registrar (kung magagamit) sa field na katabi ng domain name mo.
  • Piliin ang Advanced tab, at pagkatapos ay ipasok ang isang domain name at authorization code nito kada linya. ihiwalay ang domain name mula sa authorization code nito gamit ang isang comma, space, o tab.

  Kung wala kang authorization code, basahin ang Paano ko maipapalipat sa authorization code ko ang domain name ko sa iyo? Ang ilang extension ng domain name ay hindi nangangailangan ng mga authorization code.

 8. Piliin ang Pinahihintulot ko ang paglipat..., at pagkatapos ay i-click ang Tapos Na.
 9. I-click ang OK.

Para sa karamihan ng mga domain name extension, ang paglipat sa pagitan ng mga registrar ay inaabot nang lima hanggang pitong araw mula sa oras na pinahintulutan mo ito. Ang oras para sa pagproseso na kinakailangan para matapos ang paglipat ay nagkakaiba-iba para sa ilang extension, gaya ng mga country-code top-level domain name (ccTLDs). Para sa higit pang impormasyon, basahin ang

, at pagkatapos ay i-click ang artikulo ng Tulong para sa extension mo.

Pagsuri sa Progreso ng Paglipat Mo

Pagkatapos mong pahintulutan ang paglipat, magpapadala kami ng hiling sa registry ng domain name mo, at pagkatapos ay aabisuhan nila ang kasalukuyan mong registrar. Maaaring magpadala ang kasalukuyang registrar mo ng hiling para sa pag-apruba ng paglipat sa admin email address ng domain name, na nakalista sa Whois directory. Pagkatapos, magpapadala ang kasalukuyang registrar mo ng abiso sa pagtanggap o pagtanggi pabalik sa registry, at pagkatapos aabisuhan kami ng registry tungkol sa status ng paglipat.

Sa page na Mga Nakabinbin na Paglipat sa Domain Manager, mababantayan mo ang progreso ng paglipat mo.

Para Alamin ang Progreso ng Paglipat Mo

 1. Mag-log in sa iyong Account Manager.
 2. Sa tabi ng Mga Domain, i-click ang Pamahaaan.
 3. Mula sa menu na Mga Domain , piliin ang Mga Paglipat. Sa Pending Transfers Grid, ipapakita ng mga sumusunod na columns ang impormasyon para sa bawat domain name na nakabinbin ang paglipat:
  • Status — Ipinapakita ang kasalukuyang status ng domain name sa proseso ng paglipat. Para sa marami pang impormasyon tungkol sa status ng paglipat ng domain name, mag-hover sa ibabaw ng progress bar nito, i-click ang ? icon, o i-click ang Kailangang Aksiyon o Error link na liitaw (kung mayroon). Para sa marami pang impormasyon tungkol sa mga status ng paglipat ng domain name, basahin ang
   at
   .
  • Admin Email — Ipinapakita ang email address ng admin na kasalukuyang nauugnay sa domain name (sa pamamagitan ng direktoryo ng Whois). Ito ang email address kung saan nagpapadala kami at ang kasalukuyan mong registrar ng mahalagang impormasyon tungkol sa paglipat. Para sa higit pang impormasyon, basahin ang
   ,
   , at
   .